روش اندازه گیری ثابت جهانی گرانش                              

60 سال پس از مرگ نيوتن، هنري كاونديش ثابت جهاني گرانش را از طريق    آزمايش و به كمك يك ترازوي پيچشي حساس در آزمايشگاه به دست آورد.

اصول كا ركاونديش اينگونه بود كه ابتدا او دو گلوله ي كوچك به جرم mوm´به دو سر يك ميله باريك جوش زدطوري كه تعادل وزني برقرار شودسپس وسط ميله را پيدا كرده و به يك رشته نخ بلند آويخت.وبعداْ اين وسيله را براي محافظت از باد درون يك حباب در بسته و شيشه اي قرار داد. دو گلوله بسيار سنگين هم به جرم M وM´خارج از شيشه روي صفحه اي پيچشي قرار داد طوري كه گلوله هاي بزرگ بدون تماس با شيشه به دور شيشه مي چرخيدند وآنها طوري قرار گرفته بودند كه او مي توانست MوM´ را به نزديكي mوm´ بياورد.كم كم جاذبه گرانشي بين جرم هاي كوچك و بزرگ، ابتدا ترازوي پيچشي را به يك طرف منحرف مي كندوسپس اگر مضع جرم هاي بزرگ تغيير كند ترازوي پيچشي در جهت مخالف بر مي گردد.اما چون اين نيروي جاذبه براي اشياي معمولي كه در آزمايشگاه به كار مي روند بسيار كوچك است ، پس اندازه گيري G هم بسار دشوار است.

ولي كاونديش توانست با تحمل سختي بسيار اين آزمايش دشوارراانجام داده و مقدار زير را به دست آورد:

 

G=6/71 × 10^-11N.m^2/kg^2

وامروزه مقداري كه براي ثابت پذيرفته اند عبارت است از:

G=6/672 × 10^-11N.m^2/kg^2

كه كمتر از %0.6 با مقداري كه كاونديش به دست آورده بود تفاوت دارد.و اين نشانگر مهارت چشمگير كاونديش در انجام آزمايش است .

سرانجام كاونديش نتايج آزمايش خود را در مقاله اي تحت عنوان "توزين زمين"منتشر كرد.

+ نوشته شده در جمعه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۸ساعت 23:28 توسط فرنود فرجی(علامه طباطبایی تهران) |